Fkralar
"Trkiye'nin 1 numaral fkra sitesi!"
  fkra
  Fkralarm`a Hogeldin!
Fkra ara
web fikralarim.com
En komik fkralar! Trkiye'nin fkra okuma sitesi.
NASRETTN HOCA FIKRALARI    TEMEL FIKRALARI    KARADENZ FIKRALARI    OKUL FIKRALARI    YEN FIKRALAR    EN KOMK FIKRALAR

Fkralar

Fkra Kategorileri
Genel Fkralar
Karadeniz Fkralar
Nasrettin Hoca Fkralar
Okul Fkralar
Temel Fkralar
Kayserili Fkralar
Deli Fkralar
ran Fkralar
Erzurum Fkralar
Asker Fkralar
Doktor Fkralar
Politik Fkralar
Spor Fkralar
Sarn Fkralar
Komik Fkralar
Fkra

En Son Eklenen 15 Fkra
Birini Kapat
Sevinememek
Konserve Olarak
Saat Neden Geride
Yüz Yýkamamak
Büyüyünce Ne Yapacaksýn?
Hiç Biþey Olmayacak
Büyük Laf
Sorular Kolay mý?
Ýsimleri Nereden Geliyor?
Kibarlýk mý Dürüstlük mü?
Nasýl Deve?
Çok Güzel Geçen Sýnav
Yaþ Mürekkep
Þimþek Beleþ
» Yeni eklenen 100 fkra
Komik Fkralar
nasrettin hoca fkralar
En ok Okunan 15 Fkra
Babada Kalacaktýr (963855)
Matematik Finali (747848)
Uðursuz Kadýn (651010)
Annem Gel Dedi (618327)
Medeniyet (540381)
Yýlan (450108)
Hizmetçi (430177)
Bush`un Pulu (423425)
Sinemaya Cideyruz (412547)
Ýki Er (401111)
Ben Uyuyorumsssss (391526)
Hýrsýzýn Hiç mi Suçu Yok ? (382684)
Pilot Temel (373288)
Göle Yoðurt Çalmak (348833)
Kadeþ Savaþý (343562)
Fkra
komik fkralar
En ok nerilen 15 Fkra
Babada Kalacaktýr (9615)
Medeniyet (7195)
Uðursuz Kadýn (5047)
Matematik Finali (4808)
Þenol Güneþ (3329)
Bush`un Pulu (3185)
Annem Gel Dedi (2778)
Ýki Er (2298)
Kadeþ Savaþý (1963)
Yýlan (1745)
Pilot Temel (1568)
Sinemaya Cideyruz (1434)
Hizmetçi (1383)
Doðum (1177)
Trafik Polisi (1059)
Fkralar
 
 

Uzun Cüce

Genel fkralarSirk müdürüne uzun boylu bir adam baþvurdu:

"Sirkinizde çalýþmak üzere bir cüce aradýðýnýzý okudum gazete ilanlarýnda. Bu iþi yapmak istiyorum.."

"Anlamadým.. Siz.. Þeey.. Basbayaðý boylu poslu bir insansýnýz. Biz cüce arýyoruz, cüce.. Kaç sizin boyunuz?"

"Bir yetmiþ dokuz."

"Be kardeþim, bir yetmiþ dokuz boyunda cüce olur mu hiç? Seni ne diye tanýtýrýz müþterilere?"

"Gayet basit: "Dünyanýn en uzun boylu cücesi bu sirkte" diye ilan verirsiniz, olur biter..."


 
 
fkra sitesi Bu fkray arkadana gnder | 44672 kez okundu, 1 kez tavsiye edildi.

 
 
Genel Kategorisindeki Dier Fkralar
Konserve Olarak
Büyüyünce Ne Yapacaksýn?
Ýsimleri Nereden Geliyor?
Kibarlýk mý Dürüstlük mü?
Kim Erkek Kim Kadýn?
Kýtlýk Sebebi
En Zor Dil
Erkekler Nasýl Yemek Yapar
Uyuyor Numarasý
Çok Uzun Boylu
Doðruluk mu Yiðitlik mi?
Son Çare
Uzun Lafý Kýsaltmak
Dedeye Acýmamak
Tatlý Þaka
Tercih Meselesi
Hakiki Hazine
Duman ile Ateþ
Kurtla Sohbet Etmek
Birlikte Dilenmek
Sýfýr Nedir?
Üç Kaðýt
Maneviyat Terazisi
Çifte Taziye
Hazýr Cevap Papaðan
Kaç Yol Vardýr
Akordeon Ustasý
Þöhretli Çocuk
Fýrsat Bu Fýrsat
Kaça Sattýn?
Aslan ile Ayý
O Hepsini Bilir
Yarý Yarýya
Kaç Kardeþiz?
Barometre Düþerse
Karýsýndan Kimler Korkar
Hayatý Karardý
Bizim Meslek
Dört Harfli Hayvan Adý
Reçel Hakký
Yaðmurlu Olduðunda
Adanalý ile Karslý
Ne Kadar Ýstiyorsun
Kurnaz Çocuk
Geri Vites
Ýtikafa Girdim
Neden Haram Oluyor?
Kýyafet Denerken
Aðlama Duvarý
Sinirli Tabirci
Türkler ve Japonlar
Mozart'ýn Köpeði
Unutmuþ
Ders Alýnacak Bir Hikaye
Ýyi Çoban
Nasýl Dikmiþler?
Belirsizlik
Diken ve Gül
Ýnsan Neymiþ?
Balýklar Yumurtlar mý?
Biraz Ýtiraz Et
Yaramazýn Aklý
Avukat Kimdir?
Þimdi Beraberiz
Suçlar Nasýl Azaltýlýr?
En Güzel Tavsiye
Ýþsizlik sebebi
Mübalaðanýn Böylesi
Kim Haklý?
Az Pasta
Büyük Adamlar
Pratik Zeka
Uyumak Ýçin
Ya Benim Gibi Olsaydýn?
Zengin Olmasýna Zengin Ama
Sözünün Eri
Enfes Renkler
Köpek Mamasý
Vatan Sevgisi
Saç Dökülmesi
Palavra Yarýþý
Gümrükten Geçerken
Nöbetçi Dilenci
Olmayan Manzara
Karþýya Geçememek
Boþuna Tartýþma
Uykunun Formülü
Týpký Kocan Gibi
Tam Aksi
Virgül Meselesi
Saat Ayarý
Seninim
Çabuk Çabuk!
Dilinden Anlamak Gerek
Dilencinin Þükrü
Kuaför Atasözü
10 Dolar 10 Dolardýr
Beþ Para Etmez
99 Numara
Lâ Havle
Kocadan Para Ýsteme Yolu
Onu Da Sen Bul
Topun Hacmi
Yanýna Kâr Kalýr
Tavuk ile Horoz
Yarýsý Eþektir
Adýmý Yanlýþ Yazmýþlar
Getirin Yakalým
Yamazan
Amcanýn Aðlama Sebebi
En Çok Kimi Seversin?
Materyalist Avukat
Desteksiz Yalan
Bankalar Bulur
Yardýmsever Çocuk
Erken Alýþveriþ
Çocuk Mocuk
Buyurun Cenaze Namazýna
Müslüman Temizdir
Eþeðin Gölgesi
Bilet Hilesi
Vasat Ressam
Ucuz Cihaz
Ne Seyahati?
Cülün Oðlum Cülün
Serçe Ýle Motorcu
Baðýmlýlýk
Þahane Haftasonu
Kuyuya Düþen Eþek
Evlat Edinilmek
Çernobil Elmasý
Yaðmur Yüzünden
Doðasýnda Var
Zenginlik-Fakirlik
Serçenin Özverisi
Gelincik
Kürk
Yorumsuz
Görmemiþ
Çorbacý
Zengin Ama...
Ünlü Kahin
Hýrsýzlýktan Ýyidir
Siz de Atýn
Çok Ýyiyim, Harikayým
Makam Þoförü
Papaðanýn Ýtirazý
Tesisatçý
Müdürlük Kavramý
Gerçekçi Televizyon
Açlýk
Adamýna Göre Adam
Ahmet Müsaade Etmez
Bilmek Ýçin Öðrenmek
Emniyetli Adam
Son Ýstek
At Nasýl Çalýnýr?
Tamtam Çalmak
Boyalý At
Beyin Ameliyatý
Maþaallah
Kesin Yakmýþtýr
Not Býrakmak
Soðuksu
Hiç Sevmez
Dün Neredeydin?
Cinslik
Ýmam, Papaz, Haham
Söz Vermiþti
Ne Ýstiyorsun?
Söylenemeyen Harf
Anca Anladý
Acele Nikah
Kartvizit
Üzüm Fidaný
Usulüne Uygun
Sen Ye Torunun Ödesin
Hapis Sebebi
Ýþe Yarýyor mu?
Çadýr Çalýnýrsa
Deryadayým
Oruç Borcu
Osmanlý Sigorta Þirketi
Amin Yerine
Baba ile Oðul
Ýnterneti Türkler Bulsaydý
Kýsa Cevap
Yumuþasýn Diye
Bir Gün Eksik
Kavak ile Kabak
Kim Bu Adam?
Tanýdýk Biri
Kesik Parmak
Hiç Birþey Olmayan Dükkan
Yüzsüz Gelin
Etkisiz Dilenci
Farksýz
Macera
Kalite
Eldivenli Fal
Enayi Bulunur
Evlenme Teklifi
Sonsuzluk
Çobandan Kaymakam Olursa
3 E
Beleþ Ulaþým
Asabi Kondüktör
Armut Aðacý
Hayat Sigortasý
Paket mi Yapayým?
Orasý Neresi?
Kötü Haber
Alýþacaksýn
Doyumsuz Kuþ
Hamal
Ufak Çaplý Kalp Krizi
Rahatsýz Olmayýn
Papaðan ve Hýrsýz
Nasýl Gördün?
Delirten Müþteri
Sofradaki Sakýz
Nerede Þemsiyeler
Üç Gün Üç Ay Üç Hafta
Dilin Paslanmýþ
Padiþah ve Halký
Diþ
Çorba
Kibar At
Aslan Bekliyor
Banko Memuru
Ýþitme Cihazý
Þanslý Pizzacý
Yanlýþ Ödeme
Ruhu Duymaz
Sabret Mehmet
Aþýrý Kar Yaðarsa
Ýki Akýllý
Güldüren Sebze
Raporun Böylesi
Akrabalýk
Yamyamlar
Kýyafetsizliðin Cezasý
Nezakete Karþýlýk
Liste Baþý
Eðer Padiþah Verseydi
Nereden Bilsin
Ýyi Adamdan Kim Korkar
Ezan Saati
Palavracý
Olaný Yedik
Þahane Ýlan
Ahmak
Çevresi Geniþ Teyze
Hapis Cezasý
Kýzýlderili Atasözü
Hatasýz Fabrika
Sýra
Yontmataþ
Nezaket
Haksýz Yere
Nehir Nerede?
Gençliðin Sýrrý
Avukat Olunca
Nasýl Zengin Olunur?
Nasip
Þirketler Peþimden Koþuyor
Palavra
Bizim Dedemiz Yok mu?
Deniz Yýldýzý
Unutkan
Eski Tanýdýk
Yaptým Bile
Ýki Lokum
Fare Deneyi
Þarj
Þansa Ýnanmak
Vida Parasý
Ýkinci Lisan
Kaç Para
Beddua
Cenazeden Sonra
On Yýl Oldu
Süper Not
Þiþmanlatacaðým
Kovdum Gitti
Yüzerek Geçsene!
Belli Belli
Emperyalist
Rahatsýz Olmamak Lazým
Bir Avuç
Kanepe
Sizi Öldürdü mü?
Matematikçilerin Uçak Yolculuðu
Mühendis Zekasý
Proje Müdürü
El Sýkýþma
Hýrka
Kýsa Konuþma
Direðin Dibi
Konuþan Ýt
Mahkumlar Kaçmýþ
Ýhtimaller Üzerine
Kimlik
Dünyanýn En Kýsa Fýkrasý
Neden Yedin
Ýltifat
Havuz Problemi
Karým Kayboldu
Hepsini Ýçtik
Þemsiyeli Tilki
Pahalý Ev
Hanginiz Daha Yaþlý
Hava Yastýðý
Dekoratör
Zeki Tayfa
Pes
Ne Zaman Evlendik
Kaybettiðin Zaman Ýçin
Ailevi Sorun
Üç Arkadaþ
Neden Beyaz
Sürpriz
Balýða Çýk
Gözüme Güzel Görünürse
Erkek mi Diþi mi?
Büyük Kulak
Maymuna Dönmüþsün
Sýr Saklamak
Ben Çekilirim
Su Katýyorlar
Etkili Yöntem
Kelimeler
Senin Tarafýndan Akraba
Beklenmedik Cevap
Örnek Evlilik
Öküzlüðün Nedeni
Kýymetli Köpek
Ayý Nerden Bilsin
Ne Olursan Ol Yine Gel
Verdikçe Veriyor
Kýrkayak ve Karýnca
Þüpheliler
Ýkramýn Böylesi
Kara
Andrea Doria
Avukat
Matematik Finali
Karagümrüklü
Kör Pilotlar
Babada Kalacaktýr
Motor
Herkes Güverteye
Melekler Uçar mý?
Doktor
Papa
Uçakla Geliyorum
Doðum Günü
Kaç Etsin
Karýþýk
Amerikalý Mühendis
Öðretmen
Genç Deve
Saf Mýsýn?
Aspirin
Kasýrga
Sor ki Öðrenesin!
Sinyal
Kuyumcu ile Köylü
Büro mu Açacaktým
Hizmetçi
Apandist
Su Aygýrý
Milli Marþ
Seyahat
Ben de Öyle Yaptým
Avukat Tutmuþ
Konuþma
Unutkanlýk
Çocuktan Al Haberi
Zayýflama Metodu
Yanlýþlýk
Baklava
Kurt Kardeþ
Önce Gülmüþtüm
Kaybetmiþsin
Son Otobüs
Elbiselerini Çalmasýnlar
Maymun
3.Dünya Savaþý
Gençlik Fotoðrafý
Takma Göz
Hasta Ziyareti
Evlenirken Neredeydin
Yangýn
Anlamsýz Evlilik
Yenisini Alabilirdim
Allah Cezaný Versin!
Beyaz Ýhtiyar Olursa
Baklavayý Temizledim
KGB
Yazýcý
Domuz Eti Yemeyiz
Çalarken Neþelenmek
Ýsrafçý Adam
Bir Gözün Körmüþ
Sobadaki Hikmet
Ýki Hýrsýz
Pireler
Korkuluk
Lezzet Testi
Ekmek Var mý?
Enayi Araþtýrmacý
Ayakkabý
Bil Bakalým
Prensibimdir
Padiþah ile Vezir
Enayiler Listesi
Cenaze Arabasý Þoförü
Trafik Polisi
Misafire Ýkram
Mezarlýk Bekçisiyim
Çinli Çocuk
Dilenci
Akýllý Eþek
Hesap
Bu Biiirrr
Eþeðin Sicili
Baþým Belada
Modern Hapishane
Hamburger
Hadi Oradan
Herþey Yolundaydý
Vosvos
Adolf'un Çocukluðu
Yumurta
Köprü
Uðursuz Kadýn
Kedilerin Mutluluðu
Taksimetre
Sütanne
Siz Baþlattýnýz
Nazik Haným
Onlarýn da Hakký
Yol Vergisi
Daha Çabuk Sayýlýr
Guþluði Beþ Geçir
Kaymakam Bey
Bizde Burada Ýnecektik
Eltim Gile Gidiyem
Beni Bekle
Guþluði Beþ Geçir
Kaymakam Bey
Bizde Burada Ýnecektik
Eltim Gile Gidiyem
Beni Bekle
Tamamen Kaygýsal
Tamamen Yargýsal
Tamamen Rakamsal
Tamamen Toplumsal
Öldüðünde Öðreniriz
Bakan Yüzme Bilmiyor
Çaycý
Çekirge
Iþýðý Gören Çýkýyor
Daha Evlenmedik
Tüm Ülke Ýþsiz
Dua
Ev Ödevi
Onu Dul Býrakma
Elektrikçi
Falsýz Kalma
Geç Kalan Saat
Güle Güle Anne
Güvenli Ýþ
Heykelin Yaþý
5 Litre Yeter
Kýtlýk mý Var?
Boz Kartal
Vurduk! Vurduk!
Ceset
Spiker Sýnavý
Olmayacak Dilek
Minik Köpek
Kuran Çarpsýn
Eþek Kafasý
Maðaza
Karým Bakýyor
Sergi
Afiyet Olsun
Meslek Sýrrý
Pirinç Pilavý
Ben Almadým
Düt Düt
Dilenci
Saat
Ressam
Ýmzandan Anladým
100 Ekmek
Kýþ
Afrika Kýtasý
Kondüktör Sandým
Ressim
Ýmzanýzý Tanýdým
Martini
FBI
Ýri Adam
Call Center
Sarýþýn Fýkrasý
Kaça Böldün?
Farketmez
Ýki Daðcý
Katlanmak
Pazarlama Satýþ
Çukur
Kutup Ayýsý
Mailiyeciler
Kuþluðu Beþ Geçir
Kaymakam Bey
Yarpak Torpak Körpü
Aða Biz Burda Ýneceyük
Sehen Ne Eltim Gile Gidiyem
Kim Lan Bu
Trafik Polisi
Kumar
Adolf Ýntahar Ederken
Orasý Neresi
Bugün Yarýn
6 Sýfýr Atýlýnca
Zeki Adam
Þef Tali
Akýllý Köpek
Aslan Avý
Karpuz Taþýmaca
Abonman
Zavallý Kör Dilenci
Taziyeye Gelenlere
WC'de Sohbet
Bankacý
Çiçekçi
10 Liram Eksik
Sihirli Dolap
Lord
Marangoz
Çadýrý Çalmýþlar
Kýrkayak
Yardým
Filozof
Hýrsýz
Kýrþehirli
70'lik Eþ
Yýlbaþý Hindisi
Çanak
Annem izin vermedi
Avukat
Bademli Çikolata
Pencere
Hemþire
Kadýnlarý Anlamak
Hýrsýz Yakalayan Robot
Boru Yetmedi
Eþeðe Okuma - Yazma Öðreten Var mý?
Bilet Kontrolü
Kaç Kat?
Pilot Anons
Kayýnvalide
Kaç Yaþýndasýn?
Tren Avý
Ýngilizce konuþuyoring
Müslüman var mý ?
Kocan Nerede ?
Oruç Tilki
Polisten Kaçýþ
Yaradýlýþ
Kedi Geldi mi?
Tanýþma
Takma Diþ
Aðzý kapalý tutmak
Medeni Hal
Porsche'u sat
Dilsiz
Menemen'de inecek
Çevirme
Barmen
Ýki Ciddi Neden
Kiminle konuþtuðunu biliyor musun?
Tekrar Binsek
Dil Çýkarma
Konuþturduk
Cenaze Þoförü
Týrnak Yeme
Kaynana Olmak
Dede
Yanlýþ Mail
Kadýn Kulaðý
Harçlýk
Etmezsen Etme
Leyla ve Babasý
Kanca
Tutuklayýn Beni
Seyis ve Profesör
Atýn Cehenneme
Üçü de Yapýlsýn
Delikanlý Olmuþ
Rezalet
Aktör
Meraklý Çocuk
Böyle Ýsterim
Masal Kitabý
Uçak Düþüyor
MÝT
Yabancý Dil
Terkedilme
Ona Olmaz
Ýkizler
Gerçekler
Evin Nerede
Þaþkýn Tanýk
Huriye, Nuriye, Duriye
Nasýl Yaptýn?
Apartman Zili
Geç Kalmamak Ýçin
Ýtiraf
Hayatýmý Kurtardýn
10 Zenci
Burda Bekleyeceðim
Sen Karýþma
Cahilin Muzla Ýmtihaný
Kurnaz Kadýn
Yarýþ Atý
Akýllý Gaspçý
Evlilik
Kayboldum
Amerikalý Mühendis
Koladaki Sinek
Mateminden Karalara Bürünmüþ
Yönetici ve Mühendis
Kasabaya Yaklaþýyoruz
Kaçta Açýcaksýn?
Iþýðý Gören Geliyor
Müslümanlýktaki Hak Anlayýþý
Kaçak Yolcu
Gelin Kaynana
Zor Soru
Piþkin Koca
Kravatsýz Giremezsiniz
Oyuncak Kimin?
Delil
Kalpten Giderim
Kavurma Çömleði
Yanlýþ Seçim
Uykuda Konuþma
Hýrsýzýn Böylesi
Hani vurmuþtunuz?
Doðuþtan Hýrsýz
Gerçek Baba
Ödünç
Sinyal Veriyor
Dama Çýktý
Küpe
Ýki Market
Dilenci
Avamýz Olsun
Bahtsýz Adam
Nasýl Tanýþtýnýz?
Foto Muhabiri
Sadýk Köpek
Eþek Olmaz mý?
Balýða Çýkma Taktiði
Ayakta Uyutmak
Kocamaz Gönül
Ýlginç Bir Durum
Satranç maçý
En Güzel Cevap
Elalem
Kýble Nerede
Tek Tek
Seni Duyabilir
Çýldýrtan Çocuk
Düþünceli Ebeveyn
Evlilik nedir?
Vesek Uçcek, Vemesek Gaçcek
Beni Gördün mü?
Keþke sarý öküzü vermeseydik
Mühendis
 
 
  Sitemizdeki 2817 fkra, toplam 179261003 defa okundu ve 321247 defa tavsiye edildi.  


  Tavsiye Siteler
Kanvas Tablo ifal Bitkiler Yemek Tarifleri